Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 2.8.2021

21/2021

viď.dodatok

Ing. Radovan Ostrolucký s manž.

Obec Čerín

23.08.2021

Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akcii

20/2021

viď. zmluva

VEMABB, s.r.o

Obec Čerín

02.08.2021

Kúpna zmluva

19/2021

539,00 EUR päťstotridsaťdeväť eur

Ing. Radovan Ostrolucký s manž.

Obec Čerín

22.07.2021

Dodatok č.15 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu z 1.6.2003

18/2021

viď.dodatok

Spoločný obecný úrad

Obec Čerín

15.07.2021

Darovacia zmluva

17/2021

1 000,00 EUR jdentisíc

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Obec Čerín

31.05.2021

Darovacia zmluva

16/2021

156,00 EUR jednostopäťdesiatšesť

Alan Spišiak

Obec Čerín

31.05.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

15/2021

viď.dodatok

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

20.05.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

14/2021

viď. zmluva

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

17.05.2021

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

13/2021

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

17.05.2021

Zmluva č. 3210645 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

12/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

13.05.2021

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1445/2013

11/2021

620,00 EUR šesťstodvadsať

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

30.04.2021

Poistná zmluva zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravot.zariadenia

10/2021

80,00 EUR osemdesiat eur

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

30.04.2021

Zmluva o poskxytovaní informačných služieb na úseku cestovného ruchu a rekreácie

9/2021

viď. zmluva

Martin Kvak

Obec Čerín

26.04.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

8/2021

viď. zmluva

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

30.03.2021

Zmluva o audítorskej činnosti

7/2021

600,00 EUR šesťsto eur

Ing. Cibulová Daniela

Obec Čerín

30.03.2021

Poistná zmluva

6/2021

80,00 EUR osemdesiat eur

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

5/2021

viď.dodatok

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Čerín

01.03.2021

Poistná zmluva

4/2021

80,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

16.02.2021

Poistná zmluva

3/2021

80,00 EUR osemdesiat eur

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

16.02.2021

Zmluva o spolupráci

2/2021

viď. zmluva

MUDr. Peter Heinrich, praktický lekár pre dospelých

Obec Čerín

16.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v sieti intranet

1/2021

120,00 EUR stodvadsať eur

Webra Solutions s.r.o, Komenského 12C/145321, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

30.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

32/2020

viď. zmluva

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín

28.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

31/2020

viď. zmluva

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Čerín

28.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

30/2020

viď. zmluva

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Obec Čerín

28.12.2020

Zmluva o dielo

29/2020

viď. zmluva

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: