Navigácia

Obsah

Vývoj Čačína a Čerína po roku 1945

Po skončení II. svetovej vojny a po porážke fašizmu v roku 1945 bolo najnaliehavejšou úlohou odstránenie stôp II. svetovej vojny na všetkých úsekoch spoločenského života. Tento cieľ, ako aj ďalšie, spojené so zveľaďovaním obidvoch obcí, bolo možné dosiahnuť len vďaka cieľavedomej a systematickej práci obyvateľov, ktorú riadili a usmerňovali predsedovia Miestnych národných výborov do roku 1989, od roku 1990 starostovia obcí spolu s ďalšími členmi vedenia obcí.

V období rokov 1945 -1976 stáli na čele Miestnych národných výborov:

V Čačíne – Ján Katriaka č.d.29, Ondrej Mišáni č.d.32, Ondrej Hakel č.d.11, Ján Katriak č.d.29, Ondrej Crman č.d.6, Ondrej Mišáni č.d.10

V Čeríne – Ondrej Matuška č.d.31, Ján Smädo č.d.23, Ján Zátroch č.d.29, Ján Makan č.d.70

V máji 1976 došlo k spojeniu Čačína a Čerína do jednej obce a do čela bol zvolený znovu Ján Makan č.d.70, ktorý bol predsedom až do roku 1986. Po ňom nastúpil Ján Králik z Čačína č.d.27 do r. 1990 a od r. 1990/MNV bolo zrušené a vytvorené OÚ/, namiesto predsedov sú volení starostovia obcí, Starostom obce sa stal Ján Makan z Čerína č.d.24, ktorý bol starostom až do r. 2002. Od r. 2002 až doteraz je starostom obce Pavel Kmeť z Čačína.

Pod vedením horeuvedených predsedov a starostov sa všetky vzniknuté problémy riešili podľa naliehavosti a dôležitosti, v dôsledku čoho sa zmenil nielen vzhľad obidvoch obcí, ich technická vybavenosť, ale zmeny nastali aj v životnej a kultúrnej úrovni obyvateľstva, ako aj v celkovom spôsobe života.