Navigácia

Obsah

Spojenie Čerína a Čačína v roku 1976 a vývoj po roku 1976

Život obyvateľov Čačína a Čerína v priebehu historického vývoja bol natoľko spojený, že mnohé spoločenské problémy a ťažkosti sa museli riešiť spoločne, so vzájomnou pomocou a úzkou spoluprácou. Táto skutočnosť viedla k potrebe spojenia v jednu obec, ktorá by bola akcieschopnejšia.

A tak dňa 1. mája 1976 na základe uznesenia spoločného plenárneho zasadnutia MNV vznikol Miestny národný výbor pre obidve časti obce so sídlom v Čeríne.

 

Správnosť tohto rozhodnutia dokazujú mnohé spoločné akcie v rokoch 1976 ako sú napríklad:

 • výstavba dvojtriednej materskej školy v roku 1982
 • vybudovanie poľného letiska v Čačíne s asfaltovou plochou v roku 1983
 • po etapách dokončená regulácia potoka Zolná v rokoch 1981 – 1986
 • rekonštrukcia budovy Miestneho národného výboru v Čeríne v roku 1986,
 • v súčasnosti budova slúži nielen obecnému úradu, ale sú tu umiestnené aj ambulancie
 • všeobecného a detského lekára, ako aj ústredňa
 • rekonštrukcia prevádzkovej budovy pálenica, v ktorej bola zriadená aj muštáreň
 • rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • rozšírenie mosta
 • výstavby miestnej komunikácie k výstavbe rodinných domov v obidvoch častiach obce
 • vznik záhradkárskej osady Kopanica so 46 pozemkami v Čeríne
 • výstavba piatich autobusových čakární
 • premiestnenie a úprava priestorov obecnej knižnice
 • výstavba domov smútku v obidvoch častiach obce
 • rekonštrukcia Kultúrneho domu v Čeríne – vybudovanie sociálneho zariadenia, rekonštrukcia
 • elektroinštalácie, zriadenie elektrického vykurovania, napojenie na verejný vodovod, priestory
 • pre klub mladých
 • prestavba časti budovy Materskej školy a zriadenie I. stupňa ZŠ, nakoľko po zrušení I. stupňa
 • v roku 1983 museli deti najnižšej vekovej kategórie dochádzať do Hrochote, čo bolo
 • v zimnom období obtiažne, a keďže v roku 1991 nebol dostatočný počet detí v MŠ na
 • vytvorenie dvoch tried, predstavitelia obce sa rozhodli voľné priestory MŠ prispôsobiť výučbe
 • I. stupňa ZŠ, realizácia sa uskutočnila ešte v roku 1991

V záujme objektívneho zabezpečenia potrieb a záujmov občanov bola v roku 1991 medzi občanmi uskutočnená anketa k dobudovaniu občianskej a technickej vybavenosti, ako aj k ďalšiemu rozvoju Čačína a Čerína. Na základe anketových lístkov starosta obce Ján Makan zaradil medzi najdôležitejšie akcie pre nasledujúce roky:

 • dobudovanie inžinierskych sietí / prístupové cesty, chodníky, rozvody a prípojky vodovodnej
 • a elektrickej siete pre novostavby/
 • projekčná príprava kanalizácie pre obidve časti obce
 • oprava budovy požiarnej zbrojnice
 • projekčná príprava a vybudovanie spoločenskej miestnosti v Čačíne
 • vybudovanie ihriska pri MŠ a ZŠ v Čeríne
 • údržba miestnych komunikácií
 • vybudovanie čerpadla PHM
 • dokončenie výstavby plničky minerálnych vôd
 • zriadenie dámskeho a pánskeho kaderníctva
 • zriadenie verejných telefónov
 • rozšírenie zdravotníckych služieb
 • zriadenie videopožičovne
 • rozšírenie obchodnej siete pôsobením podnikateľských subjektov napr. v oblasti predaja vlastnej produkcie /Roľnícke družstvo/ pohostinstva, predaja priemyselného tovaru, textilu, zavedenie predaja plynu propan-butan
 • poskytovanie služieb v nákladnej doprave, opravy motorových vozidiel, pneuservis, montáž elektrických kotlov
 • obnoviť Urbárske spoločnosti v Čačíne aj v Čeríne

Zveľaďovanie obce v období rokov 2002 – 2014:

 • do prevádzky daný nový bezdrôtový rozhlas
 • postupná realizácia výmeny svietidiel verejného osvetlenia za nové úsporné trubicové žiarivky
 • za účelom zníženia poruchovosti a energetickej náročnosti verejného osvetlenia a tým aj
 • zlepšenie kvality životného prostredia
 • exteriérové osvetlenie kultúrnej pamiatky Kostola sv. Martina v Čeríne
 • vybudovanie novej terasy pred Domom smútku v Čeríne
 • vybudovanie novej murovanej autobusovej zastávky v Čeríne
 • v rokoch 2009 – 2011 zriadené Súkromné centrum voľného času pre deti od 5 do 15 rokov
 • so sídlom v Čeríne
 • pre nedostatočný počet detí v roku 2010 zrušená Základná škola v Čeríne
 • v budove materskej školy postupná výmena starých okien a dverí za nové plastové, zakúpené nové vykurovacie telesá, v exteriéri vybudovaný nový altánok, súprava preliezok a hojdačiek
 • postupná rekonštrukcia priestorov bývalej budovy Jednoty na spoločenské priestory

Kultúrneho domu v Čačíne - zmena vnútornej dispozície /vybudovaná spoločenská sála,

banketová miestnosť, sociálne zariadenia, kuchynské priestory/, nové elektrické, vodovodné

rozvody, nové podlahy, stropy, maľba a nátery, vybavenie sociálnych a kuchynských

priestorov sanitou a ďalším zariadením, nová fasáda na budove, výmena starých okien za

plastové okná, vybudovaná prístavba vchodu a tým zároveň zlepšenie tepelno-izolačných

vlastností spoločenskej sály, úprava okolia budovy

 • úprava priestorov Kultúrneho domu v Čeríne, vybudované nové sociálne zariadenia, postupná
 • výmena starých okien za nové plastové
 • časti priestorov kultúrneho domu upravené a prispôsobené na prevádzkovanie kaderníctva
 • /júl 2014/
 • oprava miestnych komunikácií a revitalizácia priestorov pred budovou Obecného úradu v Čeríne /prekrytie rigolu/ a tým zvýšenie bezpečnosti občanov prichádzajúcich /odchádzajúcich/ na Obecný úrad alebo do zdravotníckych zariadení, úprava budovy a dvora,
 • úprava sobášnej siene
 • IBV nad Mlynom – realizácia I. etapy inžinierskych sietí – uloženie vodovodného potrubia
 • v roku 2009 /investícia v sume 41 057 €/, príprava ďalších podkladov pre výstavbu rodinných
 • domov
 • zrealizovaný a ukončený register obnovenej evidencie pozemkov, príprava na komasáciu pozemkov
 • pokrytie obce internetom
 • vypracovaný a schválený /r.2014/ Dodatok k územnému plánu obce