Obsah

2024

Návrh VZN obce Čerín č. 1/2024 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 219x

VZN č. 1/2024 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 5x

2023

Návrh VZN č. 1/2023 Stiahnuté: 66x

VZN obce Čerín č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 66x

VZN obce Čerín č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 3,073x

2022

VZN obce Čerín č, 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 96x

VZN obce Čerín č.2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 63x

VZN obce Čerín č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 85x

2021

VZN obce Čerín č. 1/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 136x

VZN obce Čerín č. 2/2021 o zrušení VZN obce Čerín č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 117x

VZN obce Čerín č. 3/2021 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 115x

2020

Návrh VZN obce Čerín č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 5/2015 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 1,003x

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 145x

VZN č 2/.2020 o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 169x

2019

VZN č.1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Čerín Stiahnuté: 256x

Návrh VZN č. 22019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 197x

Návrh VZN obce Čerín o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 1,491x

Návrh VZN obce Čerín č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta vebné odpady Stiahnuté: 192x

VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 178x

VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 188x

Stránka