Navigácia

Obsah

2017

2019

VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Stiahnuté: 141x | 05.02.2019

2018

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zarriadenia Stiahnuté: 771x | 19.02.2018

VZN č. 3-2017 trhový poriadok Stiahnuté: 775x | 19.02.2018

VZN č. 4-2017 o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach Stiahnuté: 858x | 19.02.2018

2016

2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 1-2016 Stiahnuté: 200x | 09.02.2018

Návrh VZN ÚPD ZaD č.3 2016 Stiahnuté: 235x | 09.02.2018

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 2016 Stiahnuté: 196x | 09.02.2018

Návrh VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 204x | 09.02.2018

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 2016 Stiahnuté: 191x | 09.02.2018

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku rok 2016 Stiahnuté: 219x | 09.02.2018

2015

2018

VZN č. 1-2015 o vodení psov mimo chovného priestoru Stiahnuté: 229x | 09.02.2018

VZN č. 3-2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 218x | 09.02.2018

VZn č. 2-2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 221x | 09.02.2018

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 4-2015 Stiahnuté: 196x | 09.02.2018

VZN o nakladaní s odpadmi č. 5-2015 Stiahnuté: 197x | 09.02.2018

VZN o určení dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce č. 6-2015 Stiahnuté: 202x | 09.02.2018

2014

2018

VZN ÚPD č. 1-2014 Stiahnuté: 234x | 09.02.2018

VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady č.2-2014 Stiahnuté: 204x | 09.02.2018

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce č. 3-2014 Stiahnuté: 217x | 09.02.2018

2013

2018

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch č. 1-2013 Stiahnuté: 227x | 09.02.2018

Stránka