Navigácia

Obsah

VZN

2017

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zarriadenia Stiahnuté: 191x | 19.02.2018

VZN č. 3-2017 trhový poriadok Stiahnuté: 189x | 19.02.2018

VZN č. 4-2017 o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach Stiahnuté: 203x | 19.02.2018

2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 1-2016 Stiahnuté: 67x | 09.02.2018

Návrh VZN ÚPD ZaD č.3 2016 Stiahnuté: 59x | 09.02.2018

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 2016 Stiahnuté: 70x | 09.02.2018

Návrh VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 58x | 09.02.2018

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 2016 Stiahnuté: 61x | 09.02.2018

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku rok 2016 Stiahnuté: 68x | 09.02.2018

2015

VZN č. 1-2015 o vodení psov mimo chovného priestoru Stiahnuté: 70x | 09.02.2018

VZN č. 3-2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 63x | 09.02.2018

VZn č. 2-2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 68x | 09.02.2018

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 4-2015 Stiahnuté: 61x | 09.02.2018

VZN o nakladaní s odpadmi č. 5-2015 Stiahnuté: 59x | 09.02.2018

VZN o určení dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce č. 6-2015 Stiahnuté: 66x | 09.02.2018

2014

VZN ÚPD č. 1-2014 Stiahnuté: 65x | 09.02.2018

VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady č.2-2014 Stiahnuté: 67x | 09.02.2018

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce č. 3-2014 Stiahnuté: 64x | 09.02.2018

2013

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch č. 1-2013 Stiahnuté: 77x | 09.02.2018

2012

vzn o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4-2012 Stiahnuté: 63x | 09.02.2018

Stránka

  • 1