Obsah

2019

Návrh VZN obce Čerín o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 1,714x

Návrh VZN obce Čerín č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta vebné odpady Stiahnuté: 202x

VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 186x

VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 197x

2017

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zarriadenia Stiahnuté: 1,347x

VZN č. 3-2017 trhový poriadok Stiahnuté: 1,496x

VZN č. 4-2017 o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach Stiahnuté: 1,974x

VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Stiahnuté: 316x

2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 1-2016 Stiahnuté: 349x

Návrh VZN ÚPD ZaD č.3 2016 Stiahnuté: 395x

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 2016 Stiahnuté: 337x

Návrh VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 334x

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 2016 Stiahnuté: 352x

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku rok 2016 Stiahnuté: 396x

2014

VZN ÚPD č. 1-2014 Stiahnuté: 398x

VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady č.2-2014 Stiahnuté: 347x

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce č. 3-2014 Stiahnuté: 352x

2013

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch č. 1-2013 Stiahnuté: 393x

2015

VZN č. 1-2015 o vodení psov mimo chovného priestoru Stiahnuté: 358x

VZN č. 3-2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 369x

Stránka