Navigácia

Obsah

2017

VZN č. 4-2017 o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach Stiahnuté: 1,569x

VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Stiahnuté: 299x

2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 1-2016 Stiahnuté: 334x

Návrh VZN ÚPD ZaD č.3 2016 Stiahnuté: 376x

Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ 2016 Stiahnuté: 323x

Návrh VZN o odpadoch 2016 Stiahnuté: 324x

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 2016 Stiahnuté: 337x

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku rok 2016 Stiahnuté: 382x

2014

VZN ÚPD č. 1-2014 Stiahnuté: 377x

VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady č.2-2014 Stiahnuté: 328x

VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce č. 3-2014 Stiahnuté: 339x

2015

VZN č. 1-2015 o vodení psov mimo chovného priestoru Stiahnuté: 345x

VZN č. 3-2015 Trhový poriadok Stiahnuté: 351x

VZn č. 2-2015 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 347x

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady č. 4-2015 Stiahnuté: 314x

VZN o nakladaní s odpadmi č. 5-2015 Stiahnuté: 321x

VZN o určení dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení na území obce a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce č. 6-2015 Stiahnuté: 347x

2013

Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch č. 1-2013 Stiahnuté: 372x

2012

vzn o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4-2012 Stiahnuté: 319x

2001

VZN obce Čerín č. 02/2001 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pred voľbami do samosprávnych krajov Stiahnuté: 18x

Stránka