Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.06.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

23/2019

200,00 EUR Dvesto eur

AUTO - PIKO s.r.o., 72, 97401 Čerín

Obec Čerín

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

22/2019

500,00 EUR Päťsto eur

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Horná Mičiná

Obec Čerín

25.06.2019

Zmluva o spolupráci

21/2019

80,00 EUR osemdesiat eur

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

25.06.2019

Zmluva o dielo

20/2019

105 355,32 EUR Jedenstopäťtisíctristopäťdesiatpäť eur

TECHenergo, s.r.o.

Obec Čerín

25.06.2019

Dodatok č. 2 K Zmluve o nájme nebytových priestorov z 23.6.2014

19/2019

138,00 EUR Jednostridsaťosem

3BUKO

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

10.06.2019

Kúpna zmluva

18/2019

3 051,00 EUR Tritisícpäťdesiatjeden eur

Juraj Pecník

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva o prenájme pozemkov na poľnohospodárske účely

17/2019

752,72 EUR Sedemstopäťdesiatdva eur 72/100

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva č.750/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

16/2019

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

BBSK

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

15/2019

106 470,56 EUR Jednostošesťtisícsedemdeist eur 56/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva č. 39522 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

14/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.04.2019

Dodatok č.13 k zml.o zriadení spoločného obecného úradu

5/2019

156,80 EUR jednostodvanásť

Spoločný obecný úrad

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

01.04.2019

Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb

13/2019

neuvedená

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

01.04.2019

Dodatok k zml.o poskytovaní verejných služieb

12/2019

neuvedená

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

01.03.2019

Dodatok č1 k Zml.o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z 19.4.2018

11/2019

0,00 EUR neuvedená

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

22.02.2019

Príloha č. 1 k zml. o vývoze odpadu č.15002/21

10/2019

Neuvedené

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

22.02.2019

Cenník Spoločnosti Pohronie, a.s.

9/2019

neuvedená

Spoločnosť Pohronie, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

21.02.2019

Zamestnávateľská zmluva

OcU 164/2019

nula

Obec Čerín

Spoločnosť AXA d.d.s.,a.s.

20.02.2019

Cenník ku zml. o poskytovaní služieb v oblasti odpadov

7/2019

60,00 EUR šesťtdesiat

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

15.02.2019

Dohoda o cene príl.č.1 k zml. o prevzatí a zhodnotení BRO a VŽP

6/2019

neuvedená

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

05.02.2019

Dodatok č.9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

4/2019

0,00 EUR neuvedená

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

04.02.2019

Zmluva o dielo

3/2019

38 341,96 EUR

MAGNA-ON, s.r.o, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

25.01.2019

Zmluva o dielo č. 20190102

2/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

ing.Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

24.01.2019

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu z 2.2.1996

1/2019

0,00 EUR neuvedená

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

21.12.2018

Zmluv ao poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

44/2018

0,00 EUR neuvedená

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

21.12.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002631

42/2018

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: