Navigácia

Obsah

Zamestnanci
Obecný úrad

Jana Fungáčová

048/4192359
jana.fungacova@cerin.sk
 
Agenda:
matrika
duplikáty matričných dokladov
ohlasovňa trvalého a prechodného pobytu
evidencia obyvateľstva, domov a bytov
dane z nehnuteľností
daň za psa
register adries
súpisné čísla
hlavná pokladňa obce
podateľna
vedenie registratúry
výrub drevín
sociálna agenda
opatrovateľská služba
súkromné hospodáriaci roľníci
osvedčovanie podpisov a listín
evidencia sťažností a podnetov
rybárske lístky
mzdy
personalistika
majetok obce
 
Viera Kvaková
048/4192329
viera.kvakova@cerin.sk
 
Agenda:
ekonomika
účtovníctvo
rozpočet obce
dotácie
komunálny odpad
odpadové hospodárstvo
zmluvy
všeobecná agenda
 
Ing. Miroslav Hýbl
hlavný kontrolór obce
 
Materská škola

Kontakt:

048/41922213

mscerin57@gmail.com

Riaditeľka: Mgr. Dana Rybárová

Učiteľka: Mgr. Marta Ostrolucká

Nepedagogický zamestnanci: Marta Kmeťová

                                                      Ivan Majer

 

Školská jedáleň pri materskej škole

Kontakt:

048/4192213

Vedúca: Soňa Balková

Kuchárka: Katarína Lukáčová