Navigácia

Obsah

Zamestnanci
Obecný úrad
Ing. Ivan Petrík, PhD.
hlavný kontrolór obce
 

Jana Fungáčová

048/4192359
jana.fungacova@cerin.sk
 
Agenda:
matrika
duplikáty matričných dokladov
osobitná matrika
štatistika matričných úkonov
ohlasovňa trvalého pobytu
ohlasovňa prechodného pobytu
vydávanie potvrdení o pobyte
evidencia obyvateľstva
sčítanie obyvateľstva
evidencia domov a bytov
sčítanie domov a bytov
daň z nehnuteľností
daň za predajné automaty
daň za nevýherné hracie prístroje
daň za psa
štatistika DZN
register adries
pridelenie súpisné číslo
zrušenie súpisné číslo
hlavná pokladňa obce
podateľna
podateľňa stavebný úrad
vedenie registratúry
výrub drevín
životné prostredie
sociálna agenda
opatrovateľská služba
evidencia majetku obce
odpisovanie obecného majetku
stavebný úrad spracovanie agendy
spolupráca s PZ, orgány justície, štátne orgány
slobodný prístup k informáciám
CO, PO agenda
DHZ, DHZO agenda
podnikatelia 
obchod
cestovný ruch
ambulantný predaj
sťažnosti
priestupky
právnici
štatistické zisťovanie
materská škola agenda
školská jedáleň agenda
súkromné hospodriaci roľníci
osvedčovanie podpisov 
osvedčovanie listín
rybárske lístky
mzdy
personalistika
dočasná pracovná neschopnosť
personalistika
prehlásenia k dani
ročné zúčtovanie dane 
výkazníctvo
zdravotné poisťovňe
sociálna poisťovňa
doplnkové dôchodkové poistenie
sociálny fond 
VZN obce
smernice obce
VZN BBSK
nezamestnaní
rodinné prídavky
IS CISMA 
IS REGOB
IS Centrálna ohlasovňa
IS Register adries
IS IOMO
IS DCOM
IS RIS SAM
IS EPSIS
 
 
 Viera Kvaková
 048/4192329
 viera.kvakova@cerin.sk
 
 Agenda:
 ekonomika
 • vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom o účtovníctve
 • rozpočet obce - zostavovanie , evidencia rozpočtu obce v predpísanej rozpočtovej
   skladbe, vyhodnocovanie a zmeny rozpočtu obce
 • zabezpečenie podkladov k žiadostiam o dotácie
 • spracovanie žiadostí, evidencia a platby prijatých dotácií  a dotácií poskytovaných
   z rozpočtu obce
 • evidencia  a zúčtovanie dotácií  
 • evidencia objednávok
 • vedenie fakturácie
 • vedenie bankových účtov obce
 • finančné úkony v bezhotovostnom styku
 • zúčtovanie so štátnym rozpočtom a ostatnými subjektami verejnej správy
 • poplatky za komunálny odpad
 • evidencia zrealizovaných platieb za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa
 • evidencia pohľadávok a záväzkov obce
 • školská agenda - žiadosti o dotácie, účtovanie materskej školy a školskej jedálne, návrh,
   úpravy a čerpanie rozpočtu, úhrady faktúr
 • Pálenica na pestovateľské pálenie ovocia - účtovná agenda, administratívna agenda, 
   spotrebná daň z liehu, hlásenia colný úrad, ministerstvo pôdohospodársva SR
 • štatistické hlásenia
 • VZN a smernice obce
 • povinné zverejňovanie
 • organizačné zabezpečenie volieb a referenda
 • finančné zabezpečenie volieb a referenda
 • správa, evidencia, zverejňovanie zmlúv o dielo,  zmlúv o poskytovaní služieb,  nájomných,
   kúpnopredajných zmlúv majetku obce, zmlúv o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • príprava podkladov k usporiadaniu vlastníckych vzťahov obce
 • investičné zámery obce
 • príprava podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • správa cintorínov - nájomné zmluvy na hrobové miesta, poplatky za prenájom hrobových
    miest 
• osvedčovanie podpisov a listín
• rybárske lístky
• miestny rozhlas

IMaterská škola

Kontakt:

048/41922213

mscerin57@gmail.com

Riaditeľka: Mgr. Dana Rybárová

Učiteľka: Mgr. Marta Ostrolucká

Nepedagogický zamestnanci: Marta Kmeťová

                                                      I                                                      

Školská jedáleň pri materskej škole

Kontakt:

048/4192213

sj.cerin@gmail.com

Vedúca: Soňa Balková

Kuchárka: Katarína Lukáčová