Navigácia

Obsah

Starosta obce

Pavel Kmeť

048/4192204, 0903 390 680

pavel.kmet@cerin.sk

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám. Funkcia starostu je verejnou funkcou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkcou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej ale príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 • predsedu samosprávneho kraja
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona

Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia OZ a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnikým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Starosta:

 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch obce
 • správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch
 • postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť úlohy z oblasti šátnej správy a prenesenej štátnej správy
 • vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo obecné zastupiteľstvo
 • je nezávislým predstaviteľom, ktorý nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce

Funkčné obdobie starostu začína aj končí zložením sľubu.

Majetkové priznania

Rok 2022 

Majetkové priznanie rok 2022 (1.1 MB)

Rok 2021

Majetkové priznanie rok 2021 (1.03 MB)

Rok 2020

Majetkové priznanie rok 2020 (1.15 MB)

Rok 2019

Majetkové priznanie rok 2019 (1.45 MB)

Zástupca starostu obce 

Ing. Lukáš Malatinec