Navigácia

Obsah

Starosta obce

Pavel Kmeť

048/4192204, 0903 390 680

pavel.kmet@cerin.sk

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám. Funkcia starostu je verejnou funkcou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. 

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkcou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej ale príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený
 • predsedu samosprávneho kraja
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona

Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia OZ a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnikým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Starosta:

 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch obce
 • správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch
 • postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť úlohy z oblasti šátnej správy a prenesenej štátnej správy
 • vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo obecné zastupiteľstvo
 • je nezávislým predstaviteľom, ktorý nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce

Funkčné obdobie starostu začína aj končí zložením sľubu.

Zástupca starostu obce 

Ing. Lukáš Malatinec