Navigácia

Obsah

Starosta obce

  • je volený v priamych voľbách na štyri roky
  • súčasný starosta Pavel Kmeť – je starostom obce piate volebné obdobie
  • bol zvolený v komunálnych voľbách : 7.12.2002, 2.12.2006,27 .11.2010,15.11.2014, 10.11.2018
  • e-mail: pavel.kmet@cerin.sk
  • telefón: 048/4192204, 0903390680

Starosta obce je  :
  • štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
  • správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva,
  • má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto právo sa vzťahuje aj na uznesenie, ktorým sa schvaľuje nariadenie.

Zástupca starostu obce na volebné obdobie 2018 - 2022
 
  • Ing. Lukáš Malatinec