Navigácia

Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Stavebný úrad

Podateľňa:

Obecný úrad Čerín

Čerín č. 11

974 01 Banská Bystrica

Vybavuje:

Spoločný stavebný úrad 

PhDr. Miroslav Paučo

Partizánska 81

974 01 Banská Bystrica

048/414 5336

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 8,00 hod. - 10,00 hod.

Streda: 14,00 hod. - 16,00 hod.

 

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutie 2020 Stiahnuté: 159x | 31.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia 2020 Stiahnuté: 153x | 03.02.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 2020 Stiahnuté: 129x | 03.02.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby 2020 Stiahnuté: 131x | 03.02.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 2020 Stiahnuté: 145x | 03.02.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 2020 Stiahnuté: 144x | 03.02.2020

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 2020 Stiahnuté: 138x | 03.02.2020

Ohlásenie drobnej stavby žiadosť Stiahnuté: 127x | 12.08.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 63x | 05.11.2021

Stránka

  • 1