Navigácia

Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Súpisné čísla

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších predpisov

Vyhláška MV SR 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.Z.

Vyhláška MV SR 142/2015 Z.z., ktoru sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vybavuje:                                     

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Potrebné doklady:

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo overená fotokópia

- zameranie adresného bodu /geodetické zameranie hlavného vstupu v zmysle § 3 ods. 4)      zákona č. 125/2015 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z.z.

Súpisné číslo budove sa určuje v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

 

 

Stránka

  • 1