Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce
Matričný úrad

Matrikárka:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Zastupujúca matrikárka:

Mgr. Jana Turčanová, Matričný úrad Poniky

048/4193703

Obce patriace do matričného úradu Čerín:

Čerín, Čačín, Oravce, Dúbravica, Sebedín-Bečov, Hrochoť.

Agendy:

Uzavretie manželstva

Úmrtie

Narodenie

Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa

Vydanie duplikátu

Vydanie duplikátu bez koncovky - ová

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine - Osobitná matrika

 

 

 

 

 

Matrika

Duplikáty matričných dokladov.pdf Stiahnuté: 86x | 01.06.2022

Narodenie dieťaťa.pdf Stiahnuté: 90x | 01.06.2022

Osobitná matrika.pdf Stiahnuté: 109x | 01.06.2022

Prijatie predchádzajúceho priezviska.pdf Stiahnuté: 94x | 01.06.2022

Správne poplatky.pdf Stiahnuté: 107x | 01.06.2022

Úmrtie.pdf Stiahnuté: 100x | 01.06.2022

Určenie otcovstva.pdf Stiahnuté: 111x | 01.06.2022

Uzatvorenie manželstva cudzinci.pdf Stiahnuté: 101x | 01.06.2022

Uzatvorenie manželstva občania SR.pdf Stiahnuté: 123x | 01.06.2022

Vydanie duplikátu bez koncovky - ová.pdf Stiahnuté: 98x | 01.06.2022

Žiadosť o opätovné prijatie priezviska po rozvode.pdf Stiahnuté: 116x | 01.06.2022

Žiadosť o vydanie duplikátu bez koncovky -ová.pdf Stiahnuté: 98x | 01.06.2022

Stránka

  • 1