Navigácia

Obsah

Poslanci a komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Čerín

 

Poslanci obecného zastupiteľstva volebné obdobie 2018 -2022

 

Ing. Lukáš Malatinec – zástupca starostu obce /0918335523

Michal Karkalík/0915209574

Patrik Karkalík/0948073896

JUDr. Pavel Kvak/0907812886

Peter Neština/0917377072


Na ustanovujúcim zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čerín dňa 10. 12. 2018:

  • novozvolení poslanci zložili sľub poslanca
  • starosta obce poveril Ing.Lukáša Malatinca zastupovaním starostu obce Čerín
  • boli zvolení predsedovia komisií obecného zastupiteľstva


Komisie Obecného zastupiteľstva obce Čerín volebné obdobie 2018 - 2022
 

  • Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva  predseda Peter Neština   
  • Finančná komisia predseda Ing. Lukáš Malatinec
  • Kultúrno-školská a športová komisia predseda Nikola Lapinová
  • Komisia na ochranu verejného poriadku predseda Patrik Karkalík
  • Sociálno – zdravotná komisia  predseda Michal Karkalík
  • Komisia na prešetrovanie sťažnosti, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone smosprávnej pôsobnosti obce predseda Ing. Lukáš Malatinec