Navigácia

Obsah

Zveľaďovanie obce v rokoch 1945 – 1976

Medzi prvé akcie, ktoré obyvatelia Čerína realizovali po II. svetovej vojne, patrí výstavba Obecného domu a maštale pre obecné býky, S výstavbou sa začalo v roku 1946 a ukončená bola v roku 1949. V budove obecného domu bol byt pre pastiera. V roku 1961 bola budova obecného domu čiastočne zrekonštruovaná.

Ďalšou veľkou výzvou, ktorú museli občania obidvoch obcí po roku 1945 urýchlene riešiť bolo zavedenie pravidelnej autobusovej dopravy, nakoľko do okolitých miest a dedín sa dochádzalo na vozoch, kočoch a v zime na saniach. Dňa 15.12. 1947 bola daná do prevádzky pravidelná autobusová linka Hrochoť – Dúbravica – Banská Bystrica. Začiatkom októbra 1949 začali autobusy premávať na linke Čerín – Zolná – Zvolen. So zavedením autobusovej dopravy bezprostredne súvisela aj výstavby bezprašných štátnych i miestnych komunikácií., ako aj prebudovanie dreveného mostu v smere na Banskú Bystricu z dreveného na železobetónový, realizovalo sa to v etapách až do roku 1968.

Oficiálne bol dňa 15. júla 1945 otvorený Poštový úrad v Čeríne a zavedený telefón. Do poštového obvodu patrili obce Čerín, Čačín, Bečov, Sebedín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná.

Ďalšou veľkou akciou bola elektrifikácia Čačína a Čerína. Stavebné práce súvisiace s elektrifikáciou / ako prísun materiálu, výkopové práce, osadzovanie stĺpov a stožiara pre transformačnú staniu, napínanie vodičov a pod./ boli vykonané vo veľmi krátkom čase za veľkého nadšenia a pomoci obyvateľov, veď s prácami sa začalo 18. marca 1949 a už v apríli 1949 po prvýkrát zasvietilo v príbytkoch obyvateľov Čačína a Čerína elektrické svetlo.

V rokoch 1955 – 1956 bola vybudovaná požiarna zbrojnica.

V roku 1957 boli dané do prevádzky obchodné jednotky Jednoty.

K významným akciám patrí výstavba vodovodu v rokoch 1955 – 1958.

Technická vybavenosť obcí, elektrifikácia, výstavba vodovodu a pod. významnou mierou prispeli k výstavbe nových rodinných domov. Od roku 1945 sa vystavilo v obidvoch obciach 58 rodinných domov, 5 bytoviek a 35 rodinných domov bolo zrekonštruovaných.

V roku 1967 bol zregulovaný miestny potok Jelšovec a v roku 1971 – 1974 potok Zolná.

Budova autobusovej garáže v Čeríne bola prebudovaná v roku 1974 na pálenicu, ktorú až do roku 1971 prevádzkoval národný podnik Fatra, neskôr vznikla obecná pálenica.

Okrem uvedených akcií obyvatelia Čačína a Čerína uskutočňovali aj aktivity kultúrneho charakteru. Už v roku 1950 bolo nainštalované stále kino, v roku 1957 bol zavedený miestny rozhlas, v roku 1958 bol daný do prevádzky v Čeríne kultúrny dom, v Čačíne bola na tieto účely prebudovaná bývalá syráreň.

V roku 1959 bola v Čeríne zriadená Obvodná lekárska stanica.

V oblasti školstva nenastali po roku 1948 vážnejšie zmeny, v školskom roku 1945/1946 pôsobil na škole Ondrej Dobrík, a po ňom nastúpil Imrich Petro v školskom roku 1946/1947. dňa 21.apríla 1948 bol vydaný nový školský zákon č. 95/1948 Sb., na základe ktorého došlo aj v čerínsko-čačinskej škole k výrazným zmenám. Bol zriadený I. stupeň základnej školy t.j. ročníky 1. – 5. /deti 6- 11 ročné/. Vyššie ročníky boli zrušené a deti týchto ročníkov boli preradené do školy na Hrochoti alebo do Banskej Bystrice. Prvý stupeň základnej školy bol do roku 1983, kedy bola škola vyradená z prevádzky. Od roku 1948 do roku 1983 pôsobili na škole A. Čunderlíková, J.Harťanský, Štefánia Harťanská a Viera Harťanská.