Navigácia

Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Súkromne hospodáriaci roľníci

Zákon č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Potrebné doklady:

- OP

- Zmluva o prenájme

- register farmy

- preukaz zdravotnej poisťovne

- živnostenský list

Poplatky:

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatok

položka 142, písm. a)

Vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie 6,50 €

Zmena priezviska, trvalého pobytu v osvedčení SHR 1,50 €

 

Ohlasovňa pobytu

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 122x | 07.06.2022

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 125x | 07.06.2022

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do SHR Stiahnuté: 118x | 07.06.2022

Stránka

  • 1