Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Sociálna agenda

Vybavuje:

Pavel Kmeť, 048/4192204, 0903390680, pavel.kmet@cerin.sk

Jana Fungáčová, 048/4192359, jana.fungacova@cerin.sk

Potrebné doklady:

- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

- Žiadosť o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

- Lekársky posudok

- Lekársky nález

Sociálne veci

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 155x | 13.10.2021

Žiadosť o umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby Stiahnuté: 149x | 13.10.2021

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby Stiahnuté: 119x | 13.10.2021

Lekársky posudok Stiahnuté: 134x | 13.10.2021

Lekársky nález na účely posúdenia Stiahnuté: 138x | 13.10.2021

Vzdanie sa práva odvolania Stiahnuté: 133x | 13.10.2021

Stránka

  • 1