Navigácia

Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

 • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
 • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
 • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
 • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
 • Je podateľňou a výpravňou obce
 • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
 • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
 • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby, ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti úradu
 • na inom vhodnom mieste ak o osvedčenie požiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totoťnosť:

 • občianskym preukazom
 • cestovným dokladom

Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Úkon je spoplatnený podľa sadzobníka správnych poplatkov, položka 3, ods.)       2 €

Osvedčovanie listín

Miesto osvedčovania:

 • v miestnosti úradu

Úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhodnuje s predloženým originálom listiny. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Úkon je spoplatnení podľa sadzobníka správnych poplatkov, položka 2, ods. c)      2 €