Navigácia

Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

 • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
 • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
 • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
 • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
 • Je podateľňou a výpravňou obce
 • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
 • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
 • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Viera Kvaková

048/4192329

viera.kvakova@cerin.sk

Pavel Kmeť

048/4192204, 0903 390680

pavel.kmet@cerin.sk

 

Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby, ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti úradu
 • na inom vhodnom mieste, ak o osvedčenie požiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:

 • platným občianskym preukazom
 • platným cestovným dokladom

Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Úkon je spoplatnený podľa sadzobníka správnych poplatkov, položka 3, ods. 1)        2 €  (1 podpis)

 

Osvedčovanie listín

Miesto osvedčovania:

 • v miestnosti úradu

Osoba, ktorá predkladá listiny na osvedčenie sa preukazuje:

 • platným občianskym preukazom 
 • platným cestovným dokladom

Úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 

Úkon je spoplatnený podľa sadzobníka správnych poplatkov, položka 2, ods. c)          2 € (1 strana A4)

Osvedčenie listiny v českom jazyku                                                                                       3 € (1 strana A4)

 

Osvedčenie sa nevykonáva:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, týka sa to aj prekladov
 • odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov,služobných preukazov a obdobných preukazov
 • výpisy so súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností 
 • mapy, geometrické plány
 • ak je listina v inom štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny v českom jazyku
 • ak ide o listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom
 • ak ide o listiny s QR kódom