Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Ohlasovňa pobytu

Vybavuje: Jana Fungáčová

Telefón: 048/4192359

Email: jana.fungacova@cerin.sk 

Trvalý pobyt Stiahnuté: 108x | 03.06.2022

Trvalý pobyt zrušenie Stiahnuté: 87x | 03.06.2022

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Stiahnuté: 82x | 03.06.2022

Prechodný pobyt Stiahnuté: 82x | 03.06.2022

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 100x | 03.06.2022

Stránka

  • 1