Navigácia

Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Dane z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Čerín č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku (359.85 kB)

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (3.12 MB)

Zástupca na podanie daňového priznania.pdf (105.6 kB)

Dane z nehnuteľností

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Viera Kvaková

048/4192329

viera.kvakova@cerin.sk

Stránka

  • 1