Obsah

2024

Návrh VZN obce Čerín č. 1/2024 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 454x

VZN č. 1/2024 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 19x

Návrh VZN obce Čerín č. 2/2024 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čerín Stiahnuté: 13x

Návrh VZN č. 3/2024 o zrušení VZN obce Čerín č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Čerín a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Čerín Stiahnuté: 14x

VZN č. 2/2024 o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čerín Stiahnuté: 10x

VZN č. 3/2024, ktorým sa ruší VZN č. 6/2015 o určení výška dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a školských zariadení na území obce a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Čerín Stiahnuté: 11x

2023

Návrh VZN č. 1/2023 Stiahnuté: 81x

VZN obce Čerín č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 75x

VZN obce Čerín č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 3,206x

2022

VZN obce Čerín č, 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 107x

VZN obce Čerín č.2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 76x

VZN obce Čerín č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 96x

2021

VZN obce Čerín č. 1/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 151x

VZN obce Čerín č. 2/2021 o zrušení VZN obce Čerín č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 133x

VZN obce Čerín č. 3/2021 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 129x

2020

Návrh VZN obce Čerín č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 5/2015 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 1,118x

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 158x

VZN č 2/.2020 o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 180x

2019

VZN č.1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Čerín Stiahnuté: 266x

Návrh VZN č. 22019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 210x

Stránka