Navigácia

Obsah

2023

Návrh VZN č. 1/2023 Stiahnuté: 33x

VZN obce Čerín č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 36x

2022

VZN obce Čerín č, 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 66x

VZN obce Čerín č.2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 37x

VZN obce Čerín č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 43x

2021

VZN obce Čerín č. 1/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 105x

VZN obce Čerín č. 2/2021 o zrušení VZN obce Čerín č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 86x

VZN obce Čerín č. 3/2021 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 81x

2020

Návrh VZN obce Čerín č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 5/2015 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 606x

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 110x

VZN č 2/.2020 o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 126x

2019

VZN č.1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Čerín Stiahnuté: 224x

Návrh VZN č. 22019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 167x

Návrh VZN obce Čerín o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 922x

Návrh VZN obce Čerín č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta vebné odpady Stiahnuté: 149x

VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 144x

VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 158x

2017

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zarriadenia Stiahnuté: 1,284x

VZN č. 3-2017 trhový poriadok Stiahnuté: 1,279x

VZN č. 4-2017 o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach Stiahnuté: 1,443x

Stránka