Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 28.11.2023 15.12.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Čerín na 1. polrok 2024
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2023 24.11.2023 15.12.2023
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Výberové konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky Materskej školy čerín 14.11.2023

Pozemkové úpravy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
PPÚ_Čačín_Rozhodnutie o schválení RP 28.11.2023 14.12.2023
PPÚ_Čačín_Rozhodnutie o schválení RP

Oznámenie

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pravidlá a podmienky zberu triedených odpadov 14.06.2023 31.12.2023
Zber triedených odpadov
Harmonogram zberu odpadu v roku 2023 20.12.2022 31.12.2023
Harmonogram zberu odpadu v roku 2023

Projekty EU

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Autobusová zastávka v obci Čerín 30.11.2022 31.12.2025
Autobusová zastávka v obci Čerín
Rekonštrukcia chodníka v obci Čerín 23.11.2022 31.12.2025
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Program rozvoja obce Čerín na roky 2023-2027 s výhľadom do r. 2030

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Výrub drevín

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 22.11.2023 08.12.2023

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia