Obsah

Výrub drevín

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vybavuje:

Jana Fungáčová

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

Správne poplatky:

Zákon NR SR č. 145/1995  o správnych poplatkoch

Životné prostredie, položka 160 

Fyzická osoba 10 €

Právnica osoba 100 €

Oslobodenie od správneho poplatku: § 4 zákona

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje:

§ 47 ods. 4) Zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krotivé porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2, a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.

Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

 

Stránka

  • 1