Navigácia

Obsah

Osvedčovanie podpisov

Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

 • Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť
 • Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • Osvedčenie fotokópie jedna strana - 2 €
 • Osvedčenie jedného podpisu 2 €
 • Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce, alebo na žiadosť osoby, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste
 • Pri osvedčovaní listiny obec zodpovedá za to, že kópia listiny sa zhoduje s predloženým originálom
 • Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčoval, že sa podpísala do osvedčovacej knihy
 • Fyzická osoba, ktorej podpis alebo fotokópia sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, povolením na pobyt cudzinca
 • Osvedčením zhody kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použi v cudzine
 • kópiu občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných a obchodných preukazov
 • ak ide o výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
 • ak sa kópia nezhoduje s predloženou listinou
 • ak nemožno porovnať kópiu, pretože je na to potrebné odborné posúdenie - mapy, geometrické plány
 • ak je listina napísaná v inom štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na český jazyk

Osvedčenie vykonávajú:

Pavel Kmeť

Jana Fungáčová

Viera Kvaková