Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín par.č. KN - C 173/3 spôsobom hodným osobitného zreteľa

Obec Čerín podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať pozemok par.č. KN – C č. 173/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m² k. ú. Čerín vytvorený geometrickým plánom č. 45859671-43/2017 z parcely KN – E č. 990/21 ostatné plochy k. ú. Čerín vo vlastníctve obce Čerín zapísaný na LV č. 360 žiadateľovi Andrejovi Drakovi, bytom Čerín č. 38 spôsobom hodným osobitného zreteľa.

 Pavel Kmeť, v. r. starosta obce

Vyvesené: 9. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť