Navigácia

Obsah

Obecná pálenica

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia

Čerín 54, 974 01 Banská Bystrica

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK


v súlade so zákonom NR SR č.467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.


Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné a hroznové vína. Robí službu pestovateľom – spotrebiteľom a destiláty vyrába len z dovezenej suroviny.

1 Výrobné obdobie v liehovare pre pestovateľské pálenie /ďalej len pálenica/ 
      začína 1. 7. bežného roka a končí 30. 6. nasledujúceho roku. Pestovatelia si 
       môžu dať vyrobiť v každom výrobnom období 43 litrov absolútneho liehu 
      /laa.
2 Prijímanie kvasov na spracovanie v liehovare prebieha na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu ovocného destilátu. V žiadosti pestovateľ uvedie:
a/ meno a priezvisko pestovateľa, adresu trvalého bydliska
b/ množstvo odovzdaného kvasu
c/ dátum odovzdania kvasu
3 Pestovateľ je povinný doviesť svoj kvas do pálenice a zložiť na určenom 
      mieste. Množstvo kvasov musí súhlasiť s množstvom uvedeným na žiadosti
      pestovateľa o výrobu ovocného destilátu. Prázdne obaly z kvasu je pestovateľ
      povinný odviezť po vypálení z pálenice. Vedúci pálenice neručí za stratu alebo
      výmenu obalov.
4 Vedúci pálenice neprijme kvas v plechových poškodených nádobách 
      v plastových a iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky
      cudzích prímesí. Kvasy, ktoré sú znehodnotené chuťovo, vo vôni, alebo
      mechanicky cudzími predmetmi, vedúci pálenice odmietne prijať na 
      spracovanie. Pestovateľ môže uplatniť svoju reklamáciu prostredníctvom  
      vedúceho pálenice, ktorý z kvasu odoberie vzorku
            a odošle na laboratórny rozbor. V pestovateľskej pálenici ponechá ďalšiu
            vzorku, ktorá sa zapečatí a podpíše vedúcim pálenice a pestovateľom. Vzorka 
            zostane na ďalšie rozhodnutie o vybavení reklamácie pestovateľa. V prípade
            neoprávnenej reklamácie, úhradu nákladov spojených s vybavovaním 
            reklamácie, bude požadovať Obec Čerín od pestovateľa.
5 Pred začatím vybavovania reklamácie vedúci pálenice spíše s pestovateľom
      záznam o predmete reklamácie a kópiu podpísanú pestovateľom odošle spolu
      s odobratou  vzorkou kvasu na laboratórny rozbor.
6 Počas pálenia sa pestovatelia môžu zdržiavať len na vyhradených miestach.
Vedúci  pestovateľskej pálenice neručí za bezpečnosť pestovateľov mimo vyhradených miest. Pestovateľom je zakázané približovať sa k strojnému zariadeniu, zasahovať do technologického postupu, alebo prevádzku akýmkoľvek spôsobom rušiť. Bez vyzvania sa nesmú zúčastňovať na žiadnych pomocných prácach.
7 V miestnostiach pestovateľskej pálenice je pitie alkoholických nápojov
       zakázané.
8 Pestovatelia sú povinní dodať si čisté, hygienicky nezávadné nádoby na 
      vyrobený destilát.
9 Odpočet množstva pretečených litrov na liehovom meradle, zistenie objemovej
      koncentrácie alkoholu a odpočet v tabuľkách má právo pestovateľ kontrolovať 
      a prípadné závady ihneď reklamovať.
10 Pri výrobe destilátu viac ako 43 la je pestovateľ povinný zaplatiť daň v plnej
      výške t.j. 10,80 € za každý 1 la nad 43 la. Vedúci pálenice nesmie vydať 
      žiadne množstvo destilátu bez potvrdenky o zaplatení.
11 Pestovateľ je povinný degustovať vyrobený destilát. V prípade reklamácie 
      kvality destilátu ponechá tento po odobratí vzorky a zapečatení bez zaplatenia 
      v pestovateľskej pálenici. O predmete reklamácie spíše vedúci pálenice
      záznam /ako v prípade reklamácie kvality kvasu/ s pestovateľom a spolu so
      vzorkou odošle na laboratórny rozbor. 
12 Reklamácia kvality a množstva ovocného kvasu a vyrobeného destilátu sa
      vybavuje na mieste v pestovateľskej pálenici. Na neskoršie reklamácie sa 
      neberie ohľad.
13 Po odsúhlasení množstva a kvality destilátu vedúci pálenice vystaví pre 
      pestovateľa potvrdenku o zaplatení. Potvrdenka je číslovaná, opatrená
      pečiatkou a podpisom vedúceho pestovateľskej pálenice a pestovateľa.
      V potvrdenke je uvedené množstvo vyrobeného destilátu, objemová  
      koncentrácia alkoholu, prepočet na la, vypočítaná daň a uvedené ostatné    
      poplatky.
14 Po zaplatení a prevzatí destilátu nemá pestovateľ nárok na neskoršie
      reklamácie.
15 Podlaha aj obklad stien do výšky 150 cm sú umývateľné. Kade sa vždy po 
použití umývajú vodou a udržiavajú v čistote. Vetranie miestnosti je zabezpečené prirodzene – oknom, k dispozícii je umývadlo s teplou vodou a pitnou studenou vodou, splachovacie WC. Výpalky z ovocia sú odvádzané do nepriepustnej žumpy s pravidelným odvozom 1x do týždňa.
16 Pred začatím prevádzky Obecnej pálenice boli vymaľované všetky priestory, 
      do farby boli pridané protiplesňové prostriedky /zn.SAVO/, vykonaná celková 
      údržba podláh a umývateľných stien dezinfekčným prostriedkom /zn.SAVO/.
17. Dozor nad výrobou: Pavel Kmeť, Čerín, Čačín 24
      • platný zdravotný preukaz
• osvedčenie odborná príprava k prevádzkovaniu liehovarov na pestovateľské   
   pálenie 
• skúšky odbornej spôsobilosti
 
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2010

V Čeríne, 30. 9. 2010