Aktuality

Pozvánka I. mimoriadne zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  I. mimoriadne zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať dňa 12.04.2017 o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce.

Návrh programu:
1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2/ Zriaďovacia listina DHZ obce Čerín
3/ Prerokovanie žiadostí o prenájom priestorov Materskej školy, Čerín č.57
4/ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku
5/ Záver

                                                             Pavel Kmeť, v. r.
                                                              starosta obce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čerín

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čerín  

     Obecné zastupiteľstvo obce Čerín v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Čerín,
ktoré sa uskutočnia dňa 09. 06. 2017 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce Čerín  na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

    Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

    Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. obecné zastupiteľstvo obce Čerín uznesením č. 8/2017 zo dňa 10.03.2017 určilo hlavnému kontrolórovi obce Čerín pracovný čas, ktorého dĺžka je 7 hodín týždenne

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.     povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Čerín v čase od 8.00 do 15.00 hod. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis. 

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. 

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona  č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. 

V Čeríne,  dňa 10.03.2017                                                                                                         

                                                                                                                    Pavel Kmeť, v. r.
                                                                 starosta obce

Pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a I. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať
10. marca 2017 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

Návrh programu

1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia
o činnosti obecných orgánov
- predkladá starosta obce
3/ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016
- predkladá hlavný kontrolór obce
4/ Správa o činnosti komisií OZ Čerín v roku 2016 a informácia o plánoch činnosti
na rok 2017
- predkladajú predsedovia komisií OZ
5/ Informácia o školstve
- predkladá riaditeľka MŠ
6/ Zámery rozvoja obce Čerín na rok 2017
- predkladá starosta obce
7/ Schválenie členov DHZO
- predkladá starosta obce
8/ Rôzne
9/ Interpelácie
10/ Diskusia
11/ Záver

                                                                          Pavel Kmeť, v. r.
                                                                            starosta obce

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín

V zmysle § 9a a nasl. zákona č.138/1991/Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením OZ obce Čerín č. 8/2016 zo dňa 18.03.2016
Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom,

zverejňuje

zámer predaja prebytočného majetku obce Čerín priamym predajom.

Predmet predaja: požiarne auto zn. AVIA 30, v súčasnej dobe v zmysle zákona § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. dočasné vyradenie vozidla z evidencie je požiarne auto dočasne vyradené z evidencie do 25.02.2017.
Minimálna ponúknutá cena: 786 EUR
Obhliadka ponúkaného majetku: od 08.02.2017 do 15.02.2017 do 15.00 h. na požiadanie záujemcu a po predchádzajúcej dohode so starostom obce, tel.: 0903 390 680, počas úradných hodín Obecného úradu v Čeríne.
Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 20.02.2017 do 15.00 h. Ponuky je možné doručiť poštou na adresu Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na Obecný úrad v Čeríne v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – AVIA“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 21.02.2017 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Čeríne. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena.
Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresu príp. obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt
b) cenovú ponuku na predmet predaja, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna stanovená cena
c) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
d) súhlas so spracovaním osobných údajov poľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Čerín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.


V Čeríne, 31.01.2017

                                                                    Pavel Kmeť, v. r.
                                                                      starosta obce

Pozvánka na IV. zasadnutie OZ

P O Z V Á N KA
Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a IV. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať 16. decembra 2016 o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce

Návrh programu:

1.  Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia
     o činnosti obecných orgánov
3.  Stanovisko návrhu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019
4.  Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019
5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
6.  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
7.  Návrh na úpravu rozpočtu
8.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku 
9.  Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku – výber najvhodnejšieho návrhu
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. Diskusia
13. Záver
                                                            Pavel Kmeť,v.r.
                                                             starosta obce

Zverejnenie zámeru predať pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Zverejnenie zámeru predať pozemok vo vlastníctve obce
                                  obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Čerín uznesením č. 36/2016 zo dňa 7.10.2016 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok par. KN – C č. 1236/23 o výmere 282 m2, trvalé trávne porasty, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 45308381-76/2016 z 12.5.2016, úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom dňa 23.5.2016 pod č. 490/2016 z pôvodného pozemku par. KN – C č. 1236/4, o výmere 397 m2, trvalé trávne porasty, vedený na liste vlastníctva č. 132, katastrálne územie Čerín, obec Čerín obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej verejnej súťaže, za kúpnu cenu najmenej 3 102 €.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke obce www.cerin.sk ,v záložke povinné zverejňovanie, ostatné.
 
                                                          Pavel Kmeť, v .r. starosta obce

Pozvánka na zasadnutie OZPavel Kmeť - starosta obce Čerín
 
                                                              Čerín, 30.09.2016

P O Z V Á N K A

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a III. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať 7. októbra 2016 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

Návrh programu
1. Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia
   o činnosti obecných orgánov
3. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016
4. Návrh VZN obce - novela VZN č.5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
5. Výročná správa obce za rok 2015
6. Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu
7. Smernica o finančnej kontrole
8. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku
9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku
10.Zmluva o nájme nehnuteľnosti
11.Rôzne
12.Interpelácie
13.Diskusia
14.Záver
               
                                                    Pavel Kmeť, v. r.
                                                     starosta obce

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpaduZber elektroodpadu Oznamujeme Vám, že sa uskutoční zber elektroodpadu - chladničky, práčky, elektrické sporáky, televízory počítače a pod. Nerozmontované elektrospotrebiče môžete priniesť ako obvykle do dvora Obecného úradu v Čeríne počas úradných hodín do 30.09.2016.

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Čerín


Zverejnenie
 zámeru predať majetok obce Čerín

V zmysle § 9a a nasl. zákona č.138/1991/Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ obce Čerín č. 8/2016 zo dňa 18.03.2016
Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom, zverejňuje zámer predaja prebytočného majetku obce Čerín priamym predajom.

Predmet predaja: požiarne auto zn. AVIA 30, v súčasnej dobe v zmysle zákona § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. dočasné vyradenie vozidla z evidencie je požiarne auto dočasne vyradené z evidencie do 25.02.2017.

Minimálna ponúknutá cena: 1 000 EUR

Obhliadka ponúkaného majetku: od 18.07.2016 do 12.08.2016 do 12.00 h. na požiadanie záujemcu a po predchádzajúcej dohode so starostom obce, tel.: 0903 390 680, počas úradných hodín Obecného úradu v Čeríne.

Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 15.08.2016 do 15.00 h. Ponuky je možné doručiť poštou na adresu Obec Čerín, Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na Obecný úrad v Čeríne v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – AVIA“ a s uvedením odosielateľa.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17.08.2016 v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Čeríne. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúknutá cena.

Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu – meno, priezvisko, adresu príp. obchodné meno, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt
b) cenovú ponuku na predmet predaja, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna stanovená cena
c) čestné vyhlásenie - § 9a ods. 6 a 7 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
d) súhlas so spracovaním osobných údajov poľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Čerín si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Čeríne, 14.07.2016
  
                                                            Pavel Kmeť, v. r.
                                                             starosta obce

Zber nebezpečného odpadu 22.9.2016

Vážení spoluobčania, dňa 22.9.2016 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Uvedený odpad (laky, farby,priemyselné leje, mazivá, riedidlá, nafta, benzín, kyseliny, lúhy, hnojivá, pesticídy,lepidlá, moridlá, lúh, náplne do chladičov a nimi znečistené nádoby (nepatria sem pneumatiky - tie odovzdajte v pneuservisoch) môžete sústrediť ako obvykle vo dvore Obecného úradu v Čeríne príp. pred budovou požiarnej zbrojnice v Čeríne. O termíne vývozu elektroodpadov Vás budeme informovať.

Výberové konanie na voľné pracovné miesto kurič, údržbár, školník

Obec Čerín ako zriaďovateľ Materskej školy Čerín
zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom

vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto kurič, údržbár, školník na 100% úväzok v Materskej škole Čerín.

Požiadavky:
- Držiteľ kuričského preukazu triedy 5
- Manuálna technická zručnosť
- Zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností
- Schopnosť tímovej práce
- Pozitívny vzťah k deťom
- Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť a rozhodnosť
- Zmysel pre poriadok a dôslednosť
- Vodičský preukaz skupiny B
- Predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou

Dátum nástupu:
- 01.09.2016

Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredné vzdelanie

Platové podmienky:
- V zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme

Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
- Profesijný životopis
- Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a praxi
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- Súhlas k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Kuričský preukaz – kópia

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 8 augusta 2016 do 15,00 hod. v obálke s označením „Výberové konanie – neotvárať!“
Pavel Kmeť starosta obce