Aktuality

Petropavlovský jarmok 2016

Dňa 25.júna 2016 sa uskutoční 4. ročník,,Petropavlovského jarmoku" v Čačíne . Záujemci o predajné miesta, účasť v súťaži vo varení alebo o vystúpenie v rámci kultúrneho programu sa môžu prihlásiť: telefonicky (048/4192329, 048419220) e-mailom (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

IV. zasadnutie OZ obce Čerín

Pavel Kmeť - starosta obce Čerín

 

Čerín 08.12.2015

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov z v o l á v a IV. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať

15. decembra 2015 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

 

Návrh programu

 

1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa

2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia

o činnosti obecných orgánov

  • predkladá starosta obce

3/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

  • predkladá hlavný kontrolór obce

4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

  • predkladá starosta obce

5/ Návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

  • predkladá starosta obce

6/ Návrh úpravy rozpočtu

  • predkladá starosta obce

7/ Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

  • predkladá starosta obce

8/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

  • predkladá starosta obce

9/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a školských zariadení so sídlom na území obce Čerín a záujmové vzdelávanie detí

s trvalým pobytom na území obce Čerín

  • predkladá starosta obce

10/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016

  • predkladá starosta obce

11/ Zmluva o nájme nehnuteľnosti

  • predkladá starosta obce

12/ Rôzne

13/ Interpelácie

14/ Diskusia

15/ Záver

 

 

 

Pavel Kmeť, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na slávnostné odovzdanie hasičského vozidla

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na slávnostné odovzdanie nového hasičského vozidla IVECO DAILY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.11.2015 o 10.00 hod. pred požiarnou zbrojnicou v Čeríne. Hasičské vozidlo odovzdá osobne podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák hasičom DHZ Čerín.

Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023

Vážení spoluobčania,
v súčasnej dobe dobe prebieha spracovanie Spoločného programu rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023, do tvorby ktorého ste boli vyzvaní aj vy vážení spoluobčania formou doručených dotazníkov do každej domácnosti s otázkami - čo si prajete zachovať, čo nanovo vybudovať a čo navrhujete zrušiť.
Celý dokument je zverejnený na pripomienkovanie v záložke Dokumenty - ostatné dokumenty.


Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica OcU 824/2015 Čerín, 12.10.2015 Oznámenie o zadaní zákazky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov: Obec Čerín IČO: 0031333 Štatutárny orgán: Kmeť Pavel, starosta obce Sídlo: Čerín č.11,974 01 Banská Bystrica 2. Kontaktná osoba: Kmeť Pavel Telefón: 048/41922204, 0903 390680 3. Názov predmetu zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v zimnom období 2015/2016 4. Predmet zákazky (zmluvy): poskytnutie služby – zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v dĺžke 4,5, km na území obce Čerín 5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: zimné obdobie roku 2015/2016 6. Kritérium na hodnotenie ponúk: cena predmetu zákazky 7. Termín doručenia cenovej ponuky: 31.10.2015 Zverejnené 12.10.2015

Brigáda v sobotu 4. júla 2015

Vážení spoluobčania,
oznamujme Vám, že dňa 4.júla 2015 sa v Čeríne uskutoční brigáda zameraná na kosenie cintorína a verejných priestranstiev, natieranie lavíc a zábradlia pri potoku, úpravu dvora a garáží pri Obecnom úrade v Čeríne.
Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem prispieť k skrášleniu našej obce,na dobrovoľnú brigádu organizovanú pre občanov obce.
Zraz účastníkov je o 8,30 hod. pri Obecnom úrade v Čeríne. Môžte si priniesť hrable, kosy, krovinorezy- benzín poskytneme, príp. pracovné rukavice.
Pre účastníkov brigády bude pripravený guláš.
Všetkých občanov pozývame a veríme, že spoločnými silami prispejeme k skrášleniu našej obce.

POZVÁNKA

Obec Čerín zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom Vás pozýva na

Petropavlovský jarmok – súťaž vo varení tradičných jedál,

ktorý sa uskutoční dňa 20. júna 2015 v Čačíne.

 

 

Záujemci o varenie, súťažné družstva ako aj predajcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Čeríne do 16. júna 2015.

 

Kontakty: 0903390680, 048/4192329

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

v obci Čerín 15.11.2014

 

 

Počet volebných obvodov

2

Počet volebných okrskov

2

Počet osôb zapísaných v zozname voličov

387

Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky

295

Počet odovzdaných obálok

295

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu

291

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslanca OZ

289

Počet zvolených poslancov

5

 

 

Výsledky volieb pre voľby starostu

 

Za starostu obce bol zvolený: Pavel Kmeť, SMER – SD 164 hlasov

 

Počet platných hlasov pre nezvolených kandidátov na funkciu starostu

 

1. Roman Lenár, NEKA 114 hlasov

2. Vladimír Lupták 13 hlasov

 

Výsledky volieb pre voľby starostu podľa obvodov

 

Volebný obvod č.1

 

1. Pavel Kmeť, SMER – SD 92 hlasov

2. Roman Lenár, NEKA 89 hlasov

3. Vladimír Lupták, NEKA 11 hlasov

 

Volebný obvod č.2

 

1. Pavel Kmeť, SMER – SD 72 hlasov

2. Roman Lenár, NEKA 25 hlasov

3. Vladimír Lupták, NEKA 2 hlasy

 

 

Výsledky volieb pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

 

Zvolení kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva

 

Volebný obvod č.1

 

1. JUDr. Pavel Kvak, NOVA 94 hlasov

2. Ing. Lukáš Malatinec, SMER – SD 82 hlasov

3. Peter Neština, NEKA77 hlasov

 

Volebný obvod č.2

 

1. Mgr. Eva Markušová, SMER – SD 74 hlasov

2. Katarína Brčiaková, SMER – SD 56 hlasov

 

 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ

 

Volebný obvod č. 1

 

1. Juraj Pecník, NEKA 70 hlasov

2. Ing. Ján Hudec, NOVA 68 hlasov

3. Roman Lenár, NEKA 51 hlasov

4. Andrej Drako, NEKA 42 hlasov

5. Marcel Trizna, NEKA 34 hlasov

6. Ing. arch. Radovan Jankovič, NEKA 28 hlasov

 

Volebný obvod č.2

 

1. Pavel Madoš, NEKA 31 hlasov

2. Anna Pecníková, NEKA 30 hlasov

 

 

 

 

Pozvánka na oslavy 70. výročia oslobodenia obce

                                        Obec Čerín

Vás srdečne pozýva na oslavy 70. výročia oslobodenia obce dňa 21. 3. 2015

Program:

1. 13.00 hod. – Pietny akt kladenia vencov na hrob neznámeho rumunského vojaka – slávnostný sprievod s dychovou hudbou a členmi vojenského klubu Golian

2. 14.00 hod. -  Program v Kultúrnom dome Čerín

Hymna Slovenskej republiky

Príhovor tajomníka Ústrednej rady SZPB

Beseda s priamym účastníkom II. svetovej vojny s p. Vladimírom Strmeňom – moderuje publicista Fedor Mikovič

Pozdravy od najmladších

Vystúpenie speváckeho zboru Konzervatória J.L. Bellu

3. Vystúpenie ľudovej hudby Mateja Kováča a jej sólistov

Určenie volebných okrskov

Pavel Kmeť, starosta obce Čerín

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

 

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov starosta obce na odovzdávanie hlasovacích lístkov a prvotné sčítanie hlasov v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014 určuje:

- volebný okrsok č. 1, do ktorého patrí Čerín a určuje volebnú miestnosť, ktorá sa bude nachádzať na prízemí Obecného úradu súp. č. 11 v Čeríne

- volebný okrsok č. 2, do ktorého patrí Čačín a určuje volebnú miestnosť, ktorá sa bude nachádzať na prízemí Kultúrneho domu súp. č. 47 v Čačíne

 

Pavel Kmeť v.r.

starosta obce Čerín