Aktuality

Pozvánka na II. zasadnutie OZ

Pavel Kmeť - starosta obce Čerín

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a   II. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať 28. júna  2016 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

  

Návrh programu

 

 1. Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia       o činnosti obecných orgánov
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
 5. Záverečný účet obce Čerín za rok 2015
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu, návrh na úpravu rozpočtu
 7. Informácia DHZ
 8. Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča
 9. Rôzne
 10. Interpelácie
 11. Diskusia
 12. Záver

                 

                                                                             Pavel Kmeť,v.r.

                                                                              starosta obce 

Petropavlovský jarmok 2016

Dňa 25.júna 2016 sa uskutoční 4. ročník,,Petropavlovského jarmoku" v Čačíne . Záujemci o predajné miesta, účasť v súťaži vo varení alebo o vystúpenie v rámci kultúrneho programu sa môžu prihlásiť: telefonicky (048/4192329, 048419220) e-mailom (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

IV. zasadnutie OZ obce Čerín

Pavel Kmeť - starosta obce Čerín

 

Čerín 08.12.2015

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Čerín podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov z v o l á v a IV. zasadnutie OZ obce Čerín, ktoré sa bude konať

15. decembra 2015 o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce

 

Návrh programu

 

1/ Otvorenie, voľba NK, OZ, určenie zapisovateľa

2/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z posledného zasadnutia, informácia

o činnosti obecných orgánov

 • predkladá starosta obce

3/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

 • predkladá hlavný kontrolór obce

4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

 • predkladá starosta obce

5/ Návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 2018

 • predkladá starosta obce

6/ Návrh úpravy rozpočtu

 • predkladá starosta obce

7/ Návrh VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 • predkladá starosta obce

8/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

 • predkladá starosta obce

9/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

a školských zariadení so sídlom na území obce Čerín a záujmové vzdelávanie detí

s trvalým pobytom na území obce Čerín

 • predkladá starosta obce

10/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016

 • predkladá starosta obce

11/ Zmluva o nájme nehnuteľnosti

 • predkladá starosta obce

12/ Rôzne

13/ Interpelácie

14/ Diskusia

15/ Záver

 

 

 

Pavel Kmeť, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na slávnostné odovzdanie hasičského vozidla

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na slávnostné odovzdanie nového hasičského vozidla IVECO DAILY, ktoré sa uskutoční v nedeľu 15.11.2015 o 10.00 hod. pred požiarnou zbrojnicou v Čeríne. Hasičské vozidlo odovzdá osobne podpredseda vlády a minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák hasičom DHZ Čerín.

Spoločný program rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023

Vážení spoluobčania,
v súčasnej dobe dobe prebieha spracovanie Spoločného programu rozvoja obcí Hrochoť, Čerín, Dolná Mičiná a Môlča programové obdobie 2015 - 2023, do tvorby ktorého ste boli vyzvaní aj vy vážení spoluobčania formou doručených dotazníkov do každej domácnosti s otázkami - čo si prajete zachovať, čo nanovo vybudovať a čo navrhujete zrušiť.
Celý dokument je zverejnený na pripomienkovanie v záložke Dokumenty - ostatné dokumenty.


Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica OcU 824/2015 Čerín, 12.10.2015 Oznámenie o zadaní zákazky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov: Obec Čerín IČO: 0031333 Štatutárny orgán: Kmeť Pavel, starosta obce Sídlo: Čerín č.11,974 01 Banská Bystrica 2. Kontaktná osoba: Kmeť Pavel Telefón: 048/41922204, 0903 390680 3. Názov predmetu zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v zimnom období 2015/2016 4. Predmet zákazky (zmluvy): poskytnutie služby – zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v dĺžke 4,5, km na území obce Čerín 5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: zimné obdobie roku 2015/2016 6. Kritérium na hodnotenie ponúk: cena predmetu zákazky 7. Termín doručenia cenovej ponuky: 31.10.2015 Zverejnené 12.10.2015

Brigáda v sobotu 4. júla 2015

Vážení spoluobčania,
oznamujme Vám, že dňa 4.júla 2015 sa v Čeríne uskutoční brigáda zameraná na kosenie cintorína a verejných priestranstiev, natieranie lavíc a zábradlia pri potoku, úpravu dvora a garáží pri Obecnom úrade v Čeríne.
Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem prispieť k skrášleniu našej obce,na dobrovoľnú brigádu organizovanú pre občanov obce.
Zraz účastníkov je o 8,30 hod. pri Obecnom úrade v Čeríne. Môžte si priniesť hrable, kosy, krovinorezy- benzín poskytneme, príp. pracovné rukavice.
Pre účastníkov brigády bude pripravený guláš.
Všetkých občanov pozývame a veríme, že spoločnými silami prispejeme k skrášleniu našej obce.

POZVÁNKA

Obec Čerín zastúpená starostom obce Pavlom Kmeťom Vás pozýva na

Petropavlovský jarmok – súťaž vo varení tradičných jedál,

ktorý sa uskutoční dňa 20. júna 2015 v Čačíne.

 

 

Záujemci o varenie, súťažné družstva ako aj predajcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Čeríne do 16. júna 2015.

 

Kontakty: 0903390680, 048/4192329

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Pozvánka na oslavy 70. výročia oslobodenia obce

                                        Obec Čerín

Vás srdečne pozýva na oslavy 70. výročia oslobodenia obce dňa 21. 3. 2015

Program:

1. 13.00 hod. – Pietny akt kladenia vencov na hrob neznámeho rumunského vojaka – slávnostný sprievod s dychovou hudbou a členmi vojenského klubu Golian

2. 14.00 hod. -  Program v Kultúrnom dome Čerín

Hymna Slovenskej republiky

Príhovor tajomníka Ústrednej rady SZPB

Beseda s priamym účastníkom II. svetovej vojny s p. Vladimírom Strmeňom – moderuje publicista Fedor Mikovič

Pozdravy od najmladších

Vystúpenie speváckeho zboru Konzervatória J.L. Bellu

3. Vystúpenie ľudovej hudby Mateja Kováča a jej sólistov